About
     บริษัท ออโรส จำกัด ก่อตั้งในปี 2548 โดยมีภารกิจหลักในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาประเทศ ผ่านการเข้าร่วมการเป็นบริษัทที่ปรึกษาและออกแบบอย่างครบวงจร จากการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาต่างๆ อาทิ การวางแผนและจัดทำผังเมือง การคมนาคมและโลจิสติกส์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน การประชาสัมพันธ์ และด้านพลังงาน รวมถึงการออกแบบระบบควบคุมทางด้านอุตสาหกรรม ระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ และการติดต่อสื่อสารข้อมูลแบบ Real Time
Map

     บริษัท ออโรส จำกัด เป็นกลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาที่เน้นด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมือง ตลอดจนการบริหารจัดการต่างๆ โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ การวางแผนและจัดทำผังเมือง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและจราจร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน โดยสนับสนุนในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ออโรส จำกัด มีภารกิจหลักในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาประเทศ โดยมีการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาต่างๆ

Map3

News/ข่าวVideo/วีดีโอ