URBAN PLANNING & DEVELOPMENT CONSULTANTS

งานและบริการของเรา

ขอบข่ายการให้บริการ

     นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการในด้านอื่นๆ อาทิ ด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ดำเนินจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการ การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตลอดจนกิจกรรมด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และระบบควบคุมอัตโนมัติในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและที่จอดรถอัตโนมัติ ซึ่งกำลังเป็นงานที่สำคัญยิ่งขึ้นในปัจจุบัน

ลักษณะการให้บริการ

ขอบข่ายงานที่บริษัทฯ สามารถให้บริการ สรุปได้ดังต่อไปนี้

 
 • การศึกษาความเหมาะสม
 • งานสำรวจเบื้องต้น
 • การเตรียมเอกสารสัญญาและเอกสารประกวดราคา
 • การสำรวจ ศึกษา ประเมินและติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • การให้บริการในลักษณะ Turn key (Design-Build)
 • Independent Engineer
 • การวางแผนหลัก / แผนแม่บท
 • การสำรวจออกแบบรายละเอียด
 • การบริหารโครงการ
 • การประชาสัมพันธ์ และ การมีส่วนร่วมของประชาชน
 • การให้บริการในลักษณะ BOT (Build-Operate-Transfer)

ความพร้อมด้านบุคลากร

บุคลากรของบริษัทฯ ประกอบด้วย นักวิชาการที่มีความรู้ ความชำนาญมากมายหลายแขนง ได้แก่

 • ผู้เชียวชาญในงานด้านพัฒนาเมือง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงินผู้เชี่ยวชาญด้านผู้เชี่ยวชาญ ด้านนักผังเมือง นักประชากรศาสตร์ เป็นต้น
 • วิศวกรผู้เชี่ยวชาญในงานแขนงต่างๆ อาทิเช่น วิศวกรสำรวจ วิศวกรโยธา วิศวกรขนส่ง วิศวกรการทาง วิศวกรวางแผน วิศวกรสิ่งแวดล้อม วิศวกรสุขาภิบาล วิศวกรแหล่งน้ำ และ นักประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ เป็นต้น
 •     ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบุคลากรซึ่งเป็นพนักงานประจำ และนักวิชาการในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมกันมากกว่า 100 คนโดยมีคุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรีและระดับต่ำกว่า ปริญญาตรี และนอกจากนี้ ยังมีผู้ชำนาญการและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเป็นที่ปรึกษาจากภายนอกมาร่วมงานอีกเป็นจำนวนมาก


18 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 1715 ครั้ง