URBAN PLANNING & DEVELOPMENT CONSULTANTS

งานวางผังเมืองและพัฒนาเมือง

งานวางผังเมืองและพัฒนาเมือง

 

     จัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองและผังแมือง ที่ครอบคลุมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ นับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชุมชนทั้งขนาดใหญ่และเล็ก ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบกิจกรรมต่างๆ การอยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับชุมชน ได้แก่ ระบบประปา ระบบสื่อสาร การคมนาคม ระบบไฟฟ้า เป็นต้น ครอบคลุมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ นับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับชุมชนทั้งขนาดใหญ่และเล็ก ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบกิจกรรมต่างๆ การอยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับชุมชน ได้แก่ ระบบประปา ระบบสื่อสาร การคมนาคม ระบบไฟฟ้า เป็นต้น

 


18 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 2222 ครั้ง