URBAN PLANNING & DEVELOPMENT CONSULTANTS

งานคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์

งานคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์

 

     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินงานที่ปรึกษาในโครงการด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ โดยให้บริการที่ปรึกษาครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาวางแผนหลัก การศึกษาความเหมาะสม การสำรวจออกแบบ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การควบคุมการก่อสร้าง การบริหารโครงการ การจัดการด้านการจราจร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการด้านต่างๆ โดยมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมขนส่ง และจราจร อาทิ โครงการศึกษาทางด้าน ระบบขนส่งมวลชน ทางรถไฟ เป็นต้น หน่วยงานที่บริษัทฯ มีเป้าหมายให้บริการในด้านการคมนาคมขนส่ง ได้แก่ สำนักนโยบายและแผนการจราจรและขนส่ง (สนข.) กรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กรุงเทพมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย ฯลฯ

 


18 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 1680 ครั้ง